Kjøpsbetingelser

Ved kjøp på Forskerfabrikken Norge sine nettsider får du som kunde:

  • Sikker betaling
  • En enkel måte å handle på
1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Forskerfabrikken Norge, heretter kalt selger, leverer enkeltstående kurs innenfor naturvitenskap, matematikk og forskning på konkrete datoer. Disse kursene kan kjøpes enkeltvis eller som en kursrekke over flere kursdatoer. Kursene holdes på ulike steder i Norge gitt beskrivelsen under hvert kurs.

Selger

Forskerfabrikken Norge AS

Org.nr

914 507 480 MVA

Adresse

Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo

Telefon

22 15 54 00

Epost

info@forskerfabrikken.no

I det følgende blir Forskerfabrikken Norge blant annet benevnt vi, oss eller selger.

2. PRISER OG LEVERING

Prisene er oppgitt i NOK og eksklusiv moms dersom ikke annet er angitt. Kurs er fritatt for moms. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Tjenesten leveres i henhold til beskrivelsen gitt på våre websider under hvert kurs. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Skulle noen feil oppstå vil selger rette opp disse.

3. PÅMELDING, BESTILLING OG BETALING
  • Din kurspåmelding er bindende for de kursene du har valgt, når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin).
  • Påmelding og betaling kan skje tidligst fra kurset er annonsert og helt frem til kursstart, så fremt det er ledige plasser.
  • Ved sykdom kan man få byttet kursdato dersom dette er praktisk mulig.
  • Hvis du ikke allerede er registrert som kunde hos oss, må du må registrere deg som kunde på vår webside. Du vil da få mulighet til å melde på en eller flere kursdeltagere.
  • Påmeldingen fullføres ved betaling. Når du trykker på “Til betaling”, sendes du til vår betalingsleverandør som håndterer transaksjonen. Kjøpet er gjennomført når betalingen er registrert.
  • Betalingen blir behandlet av Klarna. Det betyr at du kan betale med bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller bruke muligheten for betaling med faktura gjennom Klarna. Når kjøpet er registrert mottar du en e-post som kvittering. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no
4. ENDRINGER/FORBEHOLD

Forskerfabrikken Norge tar forbehold om å kunne endre generelle bestemmelser som gjelder for Forskerfabrikken Norge, samt å kunne avlyse annonserte kurs dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere. Kursdeltaker vil da få tilbud om ny dato. Dersom denne datoen ikke passer vil beløpet som har blitt betalt for kurset blir kreditert kursdeltager/kjøper.

5. KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

6. ANGRERETT

Angrerett gjelder ikke for kjøp av kurs da dette tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestem dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenerester er en enkeltstående tjeneste som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom ref. Angrerettloven § 22 m. Se Angrerettloven

7. REKLAMASJON

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at tjenesten ikke er slik selger har beskrevet at den skal være, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

8. AVHJELP

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved tjenesten levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

9. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Selger er kun ansvarlig for tap for tjenesten, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

10. ENDRING I VILKÅRENE

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

11. FORCE MAJEUR

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, epidemier, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, restriksjoner fra lokale og nasjonale myndigheter, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt ansvar. Kunden kan ikke kreve refusjon av kjøpesum/kursavgift dersom selgers kurs ikke kan avholdes eller må flyttes på grunn av forekomst av slike omstendigheter i dette punkt 11.

12. TAUSHETSPLIKT

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. All personinformasjon du oppgir på vår internettside vil bli behandlet i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Vi lagrer ikke sensitive opplysninger, men relevant informasjon for å oppfylle våre plikter overfor deg som kunde og for å kunne komme i kontakt med deg ved eventuelle avlysninger eller endringer i vår kursplan.

13. GENERELT

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Forskerfabrikken Norge AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.