Slik hjelper du barn med lesevansker

Barn som skriver

Erik ble stadig mer urolig i timene. På våren i 3. klasse ble det bestemt at han skulle utredes for ADHD ved BUP.  Heldigvis var det seks måneders ventetid, for høsten i 4. klasse endret alt seg.  Han fikk en spesialpedagog som mistenkte at problemene skyldtes lesevansker, for Erik kunne bare 5-7 bokstaver. Han fikk raskt fremgang da lesemetoden iMAL ble tatt i bruk, og snart falt Erik til ro i timene.

Ny hverdag med imal

Denne historien er ikke enestående. Mange barn med lesevansker har fått en ny hverdag med iMAL. Den lærer barn bokstavene og lydene de representerer gjennom flere sanseinntrykk, og har ikke fokus på hele ord og tekster. I stedet både hører og ser barna den nye bokstaven de skal lære samtidig som de skriver og sier bokstavlyden 5-6 ganger. Deretter setter de bokstavene sammen til ord og setninger.

imal fjerner lesevansker

Skoler som tar i bruk iMAL allerede i første klasse, opplever at ingen barn utvikler store lesevansker. Det viser en studie utført av  masterstudent Marte Bergan Engebretsen ved NTNU som startet høsten 2016. Da begynte hun å følge 1. klassinger på to skoler som hun kalte skole Sør og Nord. Bokstavforståelsen til barna ble kartlagt ved skolestart, til jul og i mai 2017.

ulike metoder på skolene

På skole Sør lærte elevene en bokstav i uka mens de flyttet seg mellom ulike stasjoner. Stasjonsoppgavene hadde  fokus på å gjenkjenne ukens bokstav inni ord eller å jobbe isolert med ukas bokstav. Lærerne på skole Nord, brukte derimot iMAL.

Barn som bruker nettbrett
imal ga best resultat

Kartleggingene viste at barna ved de to skolene hadde like stor kunnskap om bokstaver rett etter skolestart. I desember var det derimot en tendens til at elevene som ble undervist med iMAL kunne lese små og store bokstaver bedre enn de som ble undervist med den andre metoden. Og i mai da elevene nesten var ferdige med 1. klasse, var det signifikante forskjeller. Barna som var undervist med iMAL, var flinkere til å lese ord med små bokstaver. De var også flinkere til å lese ord med store bokstaver.

En annen viktig forskjell viste seg da elevenes individuelle kunnskap om små bokstaver ble sammenlignet. De to svakeste IMAL-elevene kunne 17 små bokstaver, og de fleste kunne mer enn 20. I den andre gruppen var det derimot 7 elever som gjenkjente færre enn 17 bokstaver etter 1 år med leseopplæring, og to elever hadde bare lært to bokstaver.

metodevalg er viktig

– Resultatene viser at valg av metode har mye å si når vi skal lære de svakeste barna å lese, sier spesialpedagog Regine Nagelhus som har utviklet iMAL-metoden. Det har stor betydning for barna det gjelder, for de som ikke har lært en eneste bokstav i løpet av et helt skoleår, får ikke bare store utfordringer med lesing, men også med motivasjon og selvbilde.

Barn som gjør eksperimenter
Hva skjer i hjernen når vi leser?

Forskning på hva som skjer i hjernen når vi leser, gir en forklaring på hvorfor iMAL-metoden er ekstra effektiv for å hjelpe barn som er disponert for lese- og skrivevansker. Lesevansker går ofte i arv, og de fleste med lesevansker har en ting til felles: De synes det er krevende å skille de ulike lydene inni ord fra hverandre. Dermed blir det også vanskeligere enn normalt å koble lydene til bokstaver. Hjerneskanning viser at disse problemene har en sammenheng med endret aktivitet i venstre  hjernehalvdel. Her finnes blant annet et område som kalles for bokstavboksen, som er helt kritisk for å lære å lese.

lesing er imponerende

Noe av det mest imponerende når vi leser er hvordan vi klarer å gjenkjenne bokstaver selv om de er skrevet på forskjellige måter. Selv om en bokstav er skrevet med fete eller kursiverte typer, med ulike fonter og størrelser eller med håndskrift, klarer vi å lese det som står der. Det er heller ikke noe problem å lese ord med både SmÅ og sToRe bokstaver. Årsaken er at denne analysen foregår i flere trinn i bokstavboksen. Helt bakerst, der hvor analysen begynner, finnes nevroner som gjenkjenner grunnformer i bokstaver uavhengig av detaljene. Derfor bryr ikke hjernen vår seg om mønsteret på ordene. Vi leser like lett ORD som OrD eller som ord. Signalet sendes så videre gjennom flere lag med nerveceller, og for hvert trinn er cellene følsomme for en større og større del av bokstavene i et ord, og på det siste trinnet reagerer de på hele ord. Skulle noe være uklart, som f.eks. at noen skriver to ulike bokstaver på nesten samme måte, eller noen bokstaver mangler, kan signaler også sendes motsatt vei for å sjekke flere muligheter.

syntetisk metode er best i leseopplæringen

Hjernen dissekerer altså ordene bokstav for bokstav, for  så å sette dem sammen igjen trinn for trinn. Vi leser altså ikke hele ordbilder, men bygger ordene opp fra bunnen av. Derfor er det også slik vi må lære barn å lese. Vi må lære dem å koble bokstavenes lyder til symboler og sette lydene sammen til ord, også kalt syntetisk metode.Mer avansert lesing avhenger av dette grunnleggende trinnet. Barn som ikke lærer seg å avkode de enkelte bokstavene i et skrevet ord, har små sjanser for å bli gode lesere.

fokus på ordbilder virker mot sin hensikt

Å be barn fokusere på hele ord i leseopplæringen tjener derfor ingen hensikt, men stjeler tid fra å øve inn grunnleggende bokstavkunnskap. Når vi presenterer barn for hele ord i leseopplæringen, aktiveres et område i høyre hjernehalvdel som gjenkjenner bilder. Dermed går verdifull trening av bokstavboksen tapt. Det er ikke bare skadelig for barn som er disponert for lese- og skrivevansker fra naturens side, men kan også svekke leseferdigheten hos andre barn fordi de ikke får den treningen de trenger.

imal lærer barn å lese på hjernens premisser

– Jeg får stadig gode tilbakemeldinger på iMAL fra norske skoler, forteller Nagelhus. I desember 2016 ringte det en rektor fra Vestlandet. Han sa: Skolen vår har brukt iMAL på sine førsteklassinger i år. Nå er vi gjennom alle bokstavene før jul, og alle elevene våre leser. Det har vi aldri opplevd før, så nå lurer vi på: Hva gjør vi nå?

I 2018 kom også en versjon av iMAL for bruk hjemme i familien. Denne kan du lese mere om her.

Forskerfabrikkens bokstavarmbånd
Forskerfabrikkens bokstavarmbånd

Forskerfabrikken har utviklet bokstavarmbånd som hjelper barn med å lære å lese. De kan kjøpes i vår nettbutikk.

Her kan du bestille bokstavarmbånd